Pedagogická koncepcia vnímavej pedagogiky

Sme naklonení vnímavému prístupu, kde na prvom mieste je dôvera, otvorenosť, pravdivosť, záujem, komunikácia, rozvoj, prirodzenosť a zdieľanie emócií. Sme inšpirovaní pedagogickými koncepciami, ktoré bežne vo svete fungujú a mnohé výskumy i prax, dokazujú ich pozitíva. Sú to prvky humanistických koncepcií pedagogiky orientovaných na dieťa a svet okolo neho.

Autorkou tejto pedagogickej koncepcie je pedagogička a vedúca metodického združenia  Mgr. Mária ČERVIENKOVÁ.

Táto koncepcia je ušitá presne pre potreby našej Materskej školy, pre náš pedagogický tím, ktorý tvorí silný základ a pilier v pedagogickom prístupe vnímavej pedagogiky.

Základom je individuálny, vnímavý, ale veľmi prirodzený prístup pedagóga, ktorého práca baví a napĺňa. Tiež podpora v záujmoch dieťatka, poznávanie sveta cez zmysly a jeho objavovanie v knihách i v prírode. Dôležité je dôsledne  pripravené prostredie, ktoré je tvorené z prírodnych materiálov, logických a didaktických pomôcok, kníh a celé pôsobí veľmi príjemne až domácky.   V procese vzdelávania sú najdôležitejšie deti a ich potreby,  no tiež naši pedagógovia, ktorí pravidelne absolvujú školenia, zamerané na sebarozvoj a trendy vo výchove a vzdelávaní detičiek. Šťastný a spokojný pedagóg -  rovná sa šťastné a spokojné deti.

Dieťa

Prístup k deťom má rôzne podoby. Jednou z ciest je byť v roli sprievodcu, s dôverou v dieťa a jeho chuť objavovať svet. Patríme  k tým, ktorí veria, že sme to práve my dospelí, ktorí môžeme v deťoch podporiť ich záujem a tak im dovoliť rozkvitnúť. Osobnosť dieťaťa sa buduje do šiestich rokov života. Preto ponúkame dieťaťu čo najviac zažiť a vyskúšať. Ide o činností, ktoré sú v živote prirodzené a potrebné. Osobitnú prípravu venujeme našim predškolákom, ktorí na zápisoch do ZŠ dosahujú vynikajúce výsledky.

S čím sa stretnete v našej SMŠ?

Dieťa prelieva vodu, presýpa, spolupodieľa sa na príprave a servírovaní jednoduchých pokrmov, trénuje sebaobslužné činnosti, maľuje a kreslí rôznymi výtvarnými technikami, chodí na prechádzky do prírody, objavuje život v prírode s lupou a kompasom v ruke, lezie po stromoch, pestuje zeleninku, skúma kaluže, zbiera veci, prezerá si knižky, hrá sa s pomôckami, ktoré rozvíjajú jeho logické myslenie, pamäť, koncentráciu, intelekt i srdiečko.  Mozog totiž potrebuje čo najviac skúšať. Učíme sa cez zmyslové vnímanie. To je jediná cesta, ako môže spoznať a nájsť, čo ho baví a nájsť svoje nadanie a talent. To je základ, aby raz mohol byť každý z nás užitočný pre druhých a byť v živote naozaj šťastný. 

Prostredie

Snažíme sa vytvárať bezpečný priestor,  umožňujúci každému dieťaťu prežívať dostatok osobnej slobody a zároveň dieťa podporujeme v optimálnom kognitívnom, emocionálnom, sociálnom aj motorickom rozvoji. Súbežne pracujeme so vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Sme tiež inšpirovaní lesnými materskými školami a materskými školami podporujúcimi zdravie a zdravý životný štýl. Ich cieľom je umožniť deťom priestor na budovanie si pozitívneho vzťahu k zdraviu, k prírode, jej dôkladné poznanie, chuť a schopnosti ochraňovať ju a podporovať jej zachovanie a rast. Pobyt vonku za každého počasia je teda neoddeliteľnou súčasťou denných aktivít. Spoločným znakom spomínaných pedagogických prístupov je rešpekt voči všetkým a všetkému a na každej úrovni.

Kreatívne workshopy

Pravidelne organizujeme workshopy pre naše deti a ich rodičov formou tvorivých dielní, kedy máme možnosť navzájom sa spoznávať, obohacovať, zdieľať a inšpirovať. 
© 2016 Materské centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.