Materská škola Severná 5

.... škôlka plná detských
Hrdinov,
Vzájomného rešpektu,
Intuitívnej pedagogiky,
Emocionality,
Zdravého životného štýlu,
Dobrých pedagógov,
Interaktívneho vzdelávania,
Čarokrásnej prírody,
Kreatívneho tvorenia,
Alternatívneho prístupu k výchove a vzdelávaniu....

Kto sme?

Materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení rozhodnutím MŠVVaŠSR.  Činnosť sme začali v septembri 2015 v novučičkých zrekonštuovaných priestoroch  na prízemí bytovky Severná 5 (vchod máme hneď vedľa malého obchodíka, ktorý všetci na sídlisku poznajú ako drevenička)

Momentálne máme jednu zmiešanú triedu s počtom 15 detí. Na základe veľkého záujmu zo strany rodičov plánujeme naše priestory od septembra 2016 rozšíriť o ďalšiu triedu

 V edukačnej činnosti postupujeme podľa  štátneho  vzelávacieho programu pre predprimárnu pedagogiku  ISCED 0.  Dôraz kladieme predovšetkým  na rešpektujúci spôsob vzájomnej komunikácie medzi pedagógom a dieťaťom, ako aj  interakcie medzi deťmi .

 „Nemajme strach, že nás deti neposlúchajú. Obávajme sa skôr toho, že nás pozorujú...“

V spolupráci s rodičmi vytvoríme každému novému dieťatku individuálny adaptačný plán, ktorý zabezpečí bezpečný a plynulý prechod dieťatka z rodičovského náručia do kolektívu kamarátov a pedagógov. Používame vlastnou praxou overené a dotvorené  inovatívne  metódy  v rámci adaptácie do MŠ.  Garantujeme Vám ako jediná škôlka vrátenie plnej sumy školného v prípade neúspešného adaptačného procesu.

„Žiadne slzičky – ani smutné tváričky...
Chcete šťastné detičky? Príďte k nám do Hviezdičky“

V školskom roku 2016/2017 sme otvorili novú triedu s prvkami Montessori pedagogiky a v novom školskom roku zaradíme do výchovno – vzdelávacieho procesu novú koncepciu, ktorá citlivo vníma jedinečnosť  každého dieťaťa. Čo vás čaká v našej škôlke na budúci školský rok?

SMŠ Severná 5 v školskom roku 2017/2018:

 • škôlka, v ktorej sme šťastní a spokojní
 • škôlka, v ktorej má dieťa svoju hodnotu, je vypočuté, vnímané a optimálne rozvíjané
 • škôlka, v ktorej sa deti,  neboja povedať svoj názor,  dokážu počúvať názory iných, vážia si všetko a všetkých okolo seba a poznajú aj svoju vlastnú hodnotu
 • škôlka, v ktorej deti rastú k samostatnosti, zodpovednosti, vnútornej slobode a viere vo vlastné schopnosti
 • škôlka, kde sa deti učia postarať sa o seba, o svoje prostredie aj o ostatných
 • škôlka, v ktorej sa deti hravou formou zoznamujú s činnosťami praktického života, ale rovnako hravou formou si  pomocou špeciálnych didaktických materiálov môžu rozvíjať svoje zručnosti, vedomosti a talenty
 • škôlka, v ktorej každodennou súčasťou programu je pobyt v prírode,  prechádzky a aktivitami vonku,  za každého počasia
 • škola, v ktorej deti ,  poznávajú a majú radi kvety, stromy, drobné zvieratká, hmyz, vtáctvo a zákonitosti prírody
 • škôlka, v ktorej nemusia všetky deti robiť v jednej chvíli to isté,  každé dieťa sa smie venovať tomu, čo je preň práve najviac lákavé, čo ho najviac zaujíma – rešpektujeme senzitívne obdobia, ktorými práve prechádzajú
 • škôlka, v ktorej sú deti podnecované k zdravému životnému štýlu (zdravá strava, jóga, športové aktivity, pobyt vonku)
 • škôlka, v ktorej deti jedia výhradne čerstvú,  zdravú a pestrú stravu  - veľa ovocia a zeleniny, strukovín, chutné kaše (ovsené vločky, kuskus, pšeno, ryža, qinoa, špalda, pohánka...), chutné nátierky
 • škôlka, v ktorej môžu deti pomáhať pri príprave  desiaty či olovrantu
 • škôlka, v ktorej deti poznávajú hodnoty výtvarného či hudobného umenia

Áno sme trochu iná škôlka

 • SMŠ Hviezdička je materská škola v Banskej Bystrici, ktorá je zaradená v sieti škôl a školských zariadení.
 • Chcete, aby vaše dieťatko zažívalo v škôlke krásne chvíle?
 • Chcete, aby každý deň zažívalo radosť zo svojich úspechov, z priateľstva, z maličkostí?
 • Chcete mať múdre, spokojné a šťastné dieťatko?
 • Ste tu správne! Príďte k nám do Hviezdičky.

Naša vízia

Sme naklonení vnímavému prístupu, kde na prvom mieste je dôvera, otvorenosť, pravdivosť, záujem, komunikácia, rozvoj, prirodzenosť a zdieľanie emócií. Sme inšpirovaní pedagogickými koncepciami, ktoré bežne vo svete fungujú a mnohé výskumy i prax, dokazujú ich pozitíva. Sú to prvky humanisticky orientovaných koncepcií  vnímavej pedagogiky orientovaných na dieťa a svet okolo neho. Poznáte ich pod názvami Montessori pedagogika, Waldorfská pedagogika, Výchova Nevýchovou, Rešpektujúci prístup, Lesná pedagogika, Vzťahové rodičovstvo a pod.

Základom je individuálny, vnímavý, ale veľmi prirodzený prístup pedagóga, ktorého práca baví a napĺňa. Tiež podpora v záujmoch dieťatka, poznávanie sveta cez zmysly a jeho objavovanie v knihách i v prírode. Dôležité je dôsledne  pripravené prostredie, ktoré je tvorené z prírodnych materiálov, logických a didaktických pomôcok, kníh a celé pôsobí veľmi príjemne až domácky.   V procese vzdelávania sú najdôležitejšie deti a ich potreby,  no tiež naši pedagógovia, ktorí pravidelne absolvujú školenia, zamerané na sebarozvoj a trendy vo výchove a vzdelávaní detičiek. Šťastný a spokojný pedagóg -  rovná sa šťastné a spokojné deti.

Dieťa

Prístup k deťom má rôzne podoby. Jednou z ciest je byť v roli sprievodcu, s dôverou v dieťa a jeho chuť objavovať svet. Patríme  k tým, ktorí veria, že sme to práve my dospelí, ktorí môžeme v deťoch podporiť ich záujem a tak im dovoliť rozkvitnúť. Osobnosť dieťaťa sa buduje do šiestich rokov života. Preto ponúkame dieťaťu čo najviac zažiť, vyskúšať čo najviac činností, ktoré sú v živote prirodzené. Osobitnú prípravu venujeme našim predškolákom, ktorí na zápisoch do ZŠ dosahujú vynikajúce výsledky.

S čím sa stretnete v našej SMŠ?

Dieťa prelieva vodu, presýpa, pomáha v kuchynke pri prírave a servírovaní jednoduchých pokrmov, trénuje sebaobslužné činnosti, maľuje a kreslí, chodí na prechádzky, lezie po stromoch, skúma kaluže, zbiera veci, prezerá si knižky, hrá sa logickými pomôckami, ktoré rozvíjajú intelekt i srdiečko.  Mozog totiž potrebuje čo najviac skúšať. Učíme sa cez zmyslové vnímanie. To je jediná cesta, ako môže spoznať a nájsť, čo ho baví a nájsť svoje nadanie a talent. To je základ, aby raz mohol byť každý z nás užitočný pre druhých a byť naozaj šťastný. 

Prostredie

Snažíme sa vytvárať bezpečný priestor,  umožňujúci každému dieťaťu prežívať dostatok osobnej slobody a zároveň dieťa podporujeme v optimálnom kognitívnom, emocionálnom, sociálnom aj motorickom rozvoji. Súbežne pracujeme so vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Sme tiež inšpirovaní lesnými materskými školami a materskými školami podporujúcimi zdravie a zdravý životný štýl. Ich cieľom je umožniť deťom priestor na budovanie si pozitívneho vzťahu k zdraviu, k prírode, jej dôkladné poznanie, chuť a schopnosti ochraňovať ju a podporovať jej zachovanie a rast. Pobyt vonku za každého počasia je teda neoddeliteľnou súčasťou denných aktivít. Spoločným znakom spomínaných pedagogických prístupov je rešpekt voči všetkým a všetkému a na každej úrovni.

Kreatívne workshopy

Pravidelne organizujeme workshopy pre naše deti a ich rodičov formou tvorivých dielní, kedy máme možnosť navzájom sa spoznávať, obohacovať, zdieľať a inšpirovať. © 2016 Materské centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.